top of page

Публічна оферта ФОП Манойло Ю.О.

ФОП Манойло Ю.О. діюча на підставі витягу з ЄДР № 25220000000081220 від 21.05.2019 року, керуючись статтями 901-907 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір на організацію та проведення спортивного масового заходу відповідно до положень цього договору.
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

1.1. Організатор – ФОП Манойло Ю.О.

1.2. Учасник – фізична особа, яка приймає участь в автоспортивному заході.

1.3. Стартовий внесок – платіж від фізичної особи. Стартовий внесок у відповідному автоспортивному заході здійснюється з метою забезпечення ефективної діяльності щодо огранізації та проведення спортивних масових заходів.

1.4. Регламент – документ, який встановлює порядок та умови проведення відповідного автоспортивного заходу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 901-907 Цивільного кодексу України.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

2.3. Договір укладається шляхом приєднання Учасника до запропонованого Організатором Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу. Учасник не може запропонувати свої умови Договору.

2.4. Безумовне та повне прийняття умов Договору Учасником полягає в здійсненні Учасником дій, спрямованих на участь в автоспортивному заході, а саме оплати Стартового внеску за участь в автоспортивному заході.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Організатор надає послуги з організації та проведення автоспортивного масового заходу (далі - Захід), а Учасник приймає участь в Заході за умови оплати Стартового внеску.

3.2. Організатор здійснює організацію та проведення Заходу на умовах Договору та згідно з Регламентом, який розміщений на сайті Організатора https://www.carreratimeattack.com (далі - Сайт).

3.3. Детальна інформація про Заходи в яких Учасник може прийняти участь розміщена на Сайті Організатора.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Організатора:

4.1.1. Здійснити організацію та проведення Заходу відповідно до умов Договору.

4.2. Права Організатора:

4.2.1. Отримати оплату Стартового внеску.

4.2.2. Відмовити або призупинити участь Учасника в Заході у разі порушення Учасником покладених на нього обов’язків згідно з Договором та/або Регламентом.

4.2.3. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором.

4.2.4. В односторонньому порядку змінювати умови Договору та/або Регламенту шляхом розміщення їх на Сайті.

4.3. Обов’язки Учасника:

4.3.1. Ознайомитись та дотримуватись умов Договору та Регламенту.

4.3.2. Чітко та правильно заповнити реєстраційну форму на Сайті (заповнити всі обов’язкові поля, зазначити достовірну інформацію тощо). Учасник несе відповідальність за інформацію, вказану ним в реєстраційній формі.

4.3.3. Здійснити своєчасну та повну оплату Стартового внеску.

4.4. Права Учасника:

4.4.1. Прийняти участь в Заході відповідно до оплаченого Стартового внеску.

5. СТАРТОВИЙ ВНЕСОК ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Перелік Заходів та вартість Стартових внесків розміщені на Сайті Організатора.

5.2. Оплата вартості Стартового внеску здійснюється Учасником онлайн за допомогою платіжної (банківської) картки на Сайті Організатора.

5.3. Організатор має право в односторонньому порядку змінювати вартість Стартових внесків.

5.4 Детальні умови порядку оплати та особливості розрахунку між Сторонами регулюються Регламентом про проведення відповідного заходу.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

6.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6.3. У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли заздалегідь знати, та/або іншими непередбаченими обставини, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань і відбуваються незалежно від волі та бажання Сторін .

7.2. До обставин непереборної сили належать (але не обмежуючись) пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору і їх виникнення засвідчено органом, уповноваженим згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

7.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин термін виконання послуг за цим Договором переноситься на період, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту внесення Стартового внеску і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України

9.2. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору, зареєструвавшись на Сайті, Учасник тим самим погоджується на передачу Організатору своїх персональних даних, а також на їх обробку та зберігання, в тому числі третіми особами, яких Організатор залучає з метою надання послуг за Договором.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА

ФОП Манойло Ю.О.

Код ЄДРПОУ 2938900908

Виписка з ЄДР № 25220000000081220 від 21.05.2019 року.

54058, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Лазурна, буд. 52, корпус Б, кв. 9

Фізична особо-підприємець.

Платежі приймає ФОП Манойло Ю.О.

STAGE 1

April, 17-18

Kamianske, Dnipro Kart

STAGE 2

May, 8-9

Poltava, Ltava Ring

STAGE 3

July, 24

Kyiv, Chaika

STAGE 4

July, 25

Kyiv, Chaika

STAGE 5 (Registration)

September, 4-5

Kyiv, Chaika

STAGE 6

September, 25-26

Poltava, Ltava Ring

COME AND TAKE PART

Please see regulations here

DSC_0806.JPG

STANDINGS 2021

Position
Driver
Total
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
Stage 6
Stage 7
Stage 8

OUR PARTNERS:

Copy%20of%20S_drive_edited.jpg
1601894002892488_page-0001_edited.jpg
logo.png
Exclusive_Manufaktur_Partner_Kyiv_1c_gre
southart.png
photo_2021-03-21_17-50-56.jpg
158340846_109615541193686_72660463155728
lituta.png
bottom of page